Biodiversiteit op de akker in Ooststellingwerf

Biodiversiteit op en bij de akker

Binnen dit korte keten project zetten wij in op meer biodiversiteit op het land waar de tarwe geteeld wordt. Bij de productie van de tarwe worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en er is extra aandacht voor het bodemleven.

Daarnaast zetten we in op landschapsherstel. In het kader van dit project worden er diverse elementen teruggebracht in het landschap. Op deze manier creëren we nieuwe biotopen voor onze medebewoners zoals vogels, insecten en zoogdieren. Zij vinden hier voedsel, schuil en nestelgelegenheid.

het land van de boer van akker naar bakker
de aangelegde poel bij de akker in Elsloo

Poel

Het perceel kent een zeer natte plek waar ooit een heideven heeft gelegen. Door de poel opnieuw uit te graven en de grond rondom af te schrapen wordt een nieuw ven gecreëerd met arme omstandigheden waar mogelijk opnieuw heidevegetatie kan ontspruiten. Tegelijkertijd kan er water worden vastgehouden en gaat het vernatting op de rest van het perceel tegen.

Houtwal

De akker ligt cultuurhistorisch gezien in een oud houtwallengebied. Veel van deze houtwallen zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Het terugbrengen van houtwallen levert veel diversiteit (zon/schaduw) en schuil- en nestelgelegenheid. Helemaal omdat er aan weerszijden van de wal een ondiepe sloot komt te liggen.

de houtwal rondom de akker in Elsloo
de keverbank bij de akker in Elsloo

Keverbank

Een keverbank is een klein wallichaam van ongeveer een halve meter hoog die wordt ingezaaid met polvormige grassen en inheemse kruiden. Een ideale plek voor insecten zoals loopkevers en dat betekent voedsel voor de patrijs. Daarnaast helpen loopkevers op een natuurlijke wijze tegen plagen in het landbouwgewas.

Meidoornhaag met greppel

Op de kop van het perceel wordt een greppel aangelegd met aan weerszijden een meidoornhaag. Ook in het verleden kwamen in Zuidoost-Friesland diverse hagen voor. Dergelijke hagen bieden bescherming voor grondbroeders zoals bijvoorbeeld de patrijs.

de meidoornhaag aangelegd in Elsloo langs de akker

Kruidenrijke strook

Aan de noordzijde van het perceel wordt over de gehele lengte een meerjarige kruidenrijke rand aangelegd met soorten die vanaf het voorjaar tot het najaar nectar leveren. Dit heeft een positief effect op insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen/sluipwespen. De insecten dragen bij aan een stukje natuurlijke plaagbestrijding.

Valk-/ uilenkasten

Tarwepercelen vormen een walhalla voor knaagdieren zoals de muis. Uiteraard zijn deze van harte welkom op het perceel. Teveel muizen kan echter tot een behoorlijke gewasschade leiden. Om hier balans in te vinden bieden wij een plekje aan uilen of valken zodat zij deze balans kunnen bewaken. Zorgboerderij de Gaegelpolle maakt voor het project valken- en uilenkasten.