Biodiversiteit op de akker in Ooststellingwerf

Biodiversiteit op en bij de akker

Met dit project creëren wij een biodivers landschap in Ooststellingwerf, waar tal van levende soorten bij elkaar zullen komen.

  • Insecten, vogels en zoogdieren vernemen dat er nieuwe schuil-, voedsel- en nestelgelegenheden is gecreëerd in hun directe omgeving.
  • Insecten, vogels en zoogdieren nemen in lente/zomer het nieuwe biotoop in gebruik en gaan zich er voortplanten.
  • Deze nieuwe doelgroepen waarderen het voedselaanbod in het nieuwe biotoop in de herfst en winter. Door onderlinge communicatie tussen soortgroepen komen er eind 2022 en in 2023 nieuwe soorten flora/fauna op de akker af.
ingetekend perceel bij Elsloo waar de tarwe op groeit
de aangelegde poel bij de akker in Elsloo

Poel

Het perceel kent een zeer natte plek waar ooit een heideven heeft gelegen. Door de poel opnieuw uit te graven en de grond rondom af te schrapen wordt een nieuw ven gecreëerd met arme omstandigheden waar mogelijk opnieuw heidevegetatie kan ontspruiten. Tegelijkertijd kan er water worden vastgehouden en gaat het vernatting op de rest van het perceel tegen.

Houtwal

De akker ligt cultuurhistorisch gezien in een oud houtwallengebied. Veel van deze houtwallen zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Het terugbrengen van houtwallen levert veel diversiteit (zon/schaduw) en schuil- en nestelgelegenheid. Helemaal omdat er aan weerszijden van de wal een ondiepe sloot komt te liggen.

de houtwal rondom de akker in Elsloo
de keverbank bij de akker in Elsloo

Keverbank

Een keverbank is een klein wallichaam van ongeveer een halve meter hoog die wordt ingezaaid met polvormige grassen en inheemse kruiden. Een ideale plek voor insecten zoals loopkevers en dat betekent voedsel voor de patrijs. Daarnaast helpen loopkevers op een natuurlijke wijze tegen plagen in het landbouwgewas.

Meidoornhaag met greppel

Op de kop van het perceel wordt een greppel aangelegd met aan weerszijden een meidoornhaag. Ook in het verleden kwamen in Zuidoost-Friesland diverse hagen voor. Dergelijke hagen bieden bescherming voor grondbroeders zoals bijvoorbeeld de patrijs.

de meidoornhaag aangelegd in Elsloo langs de akker

Kruidenrijke strook

Aan de noordzijde van het perceel wordt over de gehele lengte een meerjarige kruidenrijke rand aangelegd met soorten die vanaf het voorjaar tot het najaar nectar leveren. Dit heeft een positief effect op insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen/sluipwespen. De insecten dragen bij aan een stukje natuurlijke plaagbestrijding.

Valk-/ uilenkasten

Tarwepercelen vormen een walhalla voor knaagdieren zoals de muis. Uiteraard zijn deze van harte welkom op het perceel. Teveel muizen kan echter tot een behoorlijke gewasschade leiden. Om hier balans in te vinden bieden wij een plekje aan uilen of valken zodat zij deze balans kunnen bewaken.